Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst

Zodra u een bevestigingsmail van ons ontvangen heeft, gaat de koopovereenkomst van start. De leveringstermijn gebeurt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Mocht het van onze kant toch tot een langere leveringstermijn komen, dan wordt u door ons geïnformeerd.

U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 

Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan XXX te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen de 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. 

Klachten

Klachten moeten binnen de 5 werkdagen na levering per aangetekende brief ingediend worden. Alle prijzen zijn gebaseerd op de actueel in voege zijnde reglementeringen en kunnen aangepast worden bij wijziging of ingevolge overmacht. 

Betwistingen

In geval van betwisting is alleen de handelsrechtbank van ons rechtsgebied bevoegd.